Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen via broodjesservice.dehogeheide.nl welke onderdeel is van De hoge Heide.
2. De Hoge Heide is een handelsnaam van Health & Zo BV. Bekend onder kamer van koophandel nummer 53011546.
3. Er is sprake van een overeenkomst als De Hoge Heide een bevestiginsmail heeft verzonden van een bestelling die online is voldaan.
4. Producten die op de website worden aangeboden kunnen online worden besteld en op locatie van De Hoge Heide worden opgehaald. Het is niet mogelijk telefonisch te bestellen.
5. De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden die in de bevestigingsmail vermeld staan.
6. De consument kan de bestelling die online wordt geplaatst ook laten bezorgen in het bezorggebied. Tot het bezorggebied behoren de volgende postcodes: 5151, 5152, 5251, 5252, 5253 en 5254.
7. De Hoge Heide behoudt zich het recht voor een volledige betaling te doen, alvorens de bestelling in productie te nemen.
8. De Hoge Heide behoudt zich het recht voor een of meerdere bestelling(en) te weigeren, zonder opgaaf van reden. De Hoge Heide kan zowel telefonisch als per e-mail contact opnemen met de consument over de te annuleren bestelling(en).
9. De consument kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website.
10. De prijs van producten die vermeld staan in de bevestigingsmail zijn door consument verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden kunnen ook na bevestiging nog door De Hoge Heide gecorrigeerd worden.
11. Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
12. Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten ophaalt op onze locatie of online via iDeal.
13. De Hoge Heide stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de  algemene voorwaarden.
14. De Hoge Heide streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
15. Bakker Bart is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van De hoge Heide ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
16. De Hoge Heide is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
17. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
18. Privacy statement. De Hoge Heide gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Bakker Bart houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG.
19. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@dehogeheide.nl.

DutchPolish